•  
 • image02
   
 • image02
   
 

Членство

Членове на Асоциацията са български и/или чуждестранни дееспособни физически или юридически лица, които приемат целта, задачите и формите на дейност на Асоциацията, желаят да подпомогнат работата на Асоциацията и са готови да спазват Устава. Членството в Асоциацията е доброволно.

 

Членовете на Асоциацията дължат членски внос в размер на 100 (сто) лева, платими по следната банкова сметка: BG45UNCR70001514428541 при УниКредит Булбанк АД, в полза на Българска асоциация за европейско право.

 

Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат български и/или чуждестранни граждани, които по инициатива на УС или на друг член на Асоциацията са определени от УС за почетни членове.

 

Кандидатът за редовен член подава мотивирано писмено заявление за членство до УС на електронен адрес: info@bael.eu, в което изразява готовност да съдейства за осъществяване целите на Сдружението, да спазва Устава и вътрешните правила на Асоциацията. Заявлението следва да е придружено с автобиография и препоръка от поне един редовен член на Асоциацията.

 

След приемането си, всеки член се задължава да посочи пощенски и електронен адрес за кореспонденция, като съобщението, получено на който и да е от тези адреси се счита за редовно уведомление.

 

Предстоящи събития

 • Доклад на тема „Европейски банков съюз“
 • Доклад на тема „Колективни искове и обезщетения за вреди в европейското право на конкуренцията“
 • Доклад на тема „Разделение на компетентности между Европейския съюз и държавите членки“
 • Конференция на тема Към Европейски енергиен съюз“
 • Том XII на Европейски правен преглед - Виж тук

 

Проф. Д-р Жасмин Попова

Пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон, въвел най-съществената реформа в правната система на европейското обединение след учредителните Римски договори...

Виж повече..

 

Абонирай се